31.1.13

Ο Θρήνος του Μακ Κρίμμον ή το Τραγούδι της Μπάνσι
H μουσική σύνθεση του τραγουδιού
έγινε τo 1745
κατά την πολεμική αναχώρηση του
Donald Mac Crimmon,
αυλητή του αρχηγού των Mac Leod.
Ο Mac Crimmon δεν επέστρεψε ποτέ πίσω,
ενώ η αδελφή του θέλησε να γράψει τους στίχους
χαρίζοντας έτσι στην Ιστορία
την τελευταία σύνθεση του Donald
γνωστή ώς

ο Θρήνος του Μακ Κρίμμον
ή
το Τραγούδι της Μπάνσι

Dh' iadh ceo nan stuc mu en dann Chuilinn,

Is sheinn bhean-shith a torman mulaid,

Gorm shuilean ciuin 's an Duin a sileadh,

O'n thriall thu uainn 's nach till thu tuille.


๑۩۩.. ..۩۩๑

Over Cooliu's face the night is creeping,

The banshee's wail is round us sweeping;

Blue eyes in Duin are dim with weeping,

Since you are gone and never returned.
   
 
Cha till, cha till, cha till Mac Criomainn,

An cogadh no sith cha till e tuille,

Le airgiod no ni cha till Mac Criomainn,

Cha till e gu brath gu la na cruinne.

๑۩۩.. ..۩۩๑

No more, no more, no more returning,

In peace nor in war is he returning

Till dawns the great Day of Doom and burning,

Mac Crimmon is home

no more returning.Tha osag nam beann gu fann ag imeachd,

Gach sruthan 's gach allt gu mall le bruthiach,

Tha ealtainn nan speur feadh geugan dubbach,

A caoidh gu'n d' fhalbh 's nach till thu tuille.

๑۩۩.. ..۩۩๑

The breeze of the bens is gently blowing,

The brooks in the glens are softly flowing;

Where boughs their darkest shades are throwing

Birds mourn for thee who never returned.
 

 
Tha'n fhairge fa dheòidh Ian bròin is mulaid,

Tha'm báita fo sheol, ach dbiult i siubhal ;

Tha gáirich nan tonn le fuaim neo-shubhach,

Ag radh gun d' fhalbh 's nach till thu tuille.

๑۩۩.. ..۩۩๑

Its dirges of woe the sea is sighing,

The boat under sail unmoved is lying;

The voice of the waves in sadness dying,

Say, you are away and never returned.


Cha chluinnear do cheol 's an Dun mu fheasgar,

'S mac-talla nam mur le muiru 'ga fhreagairt,

Gach fleasgach is òigh gun cheòl, gun bheadradh,

O'n thriall thu uainn 's nach till thu tuille.

๑۩۩.. ..۩۩๑

We 'll see no more Mac Crimmon's returning.

Nor in peace nor in war is be returning;

Till dawns the great day of woe and burning,

For him, for him there 's no returning.
 


The Songs & Hymns of the Scottish Highlands
L.MAC BEAN
EDINBURGH ~ 188819.1.13

Εὐτυχία ΑἰμιλίαΤὴν πρώτην ἄκουσες κραυγήν της,μόλις ποὺ σὲ ξέβραζε τὸ πέλαος·ἀμήχανα ἐγελοῦσες…


Ἔκλαιε…ἐγύρευε ζωήν,ἄφθονος γύρω της ποὺ κυλοῦσε,μ’ ἀδιάφορη προσπέρναε,ἀνάμεσα σ’ ἅρμυρη πέτρα καὶ παγωμένες ψυχές.


Τυφλὴ ζωή!καὶ μόλις ἐπρόλαβες…τὸ ἕνα σου γόνυ ἄγγιξεν γῆνκαὶ μέσα ἦταν εἰς τὰ μάτια της,τῆς γῆς ἁπλωμένα τὰ πράσινα.Μὲ τὸ ᾿να χέρι ποὺ ἔλαμπε,ἔγινες Ἥλιος Θεός,μὲ τ’ ἄλλον τὸν θάνατόν της ἐνικοῦσες.


Κι ὕστερις,ἐτρύπωσε εἰς τὰ χέρια σου μέσα,ὅλον τὸ κλάμμα της, ἡ βρεγμένη της γοῦνα,ἐμάγεψαν τὰ στήθια σου.


Κι ἔφυε ὁ θάνατος,ἔφυε τὸ χθές,νύκτες ἐκύλησαν καὶ ἦλθαν ξημερώματακαὶ τὸ Φῶς τὴν ἐκάλεσεν Εὐτυχίαν,καθὼς τὰ πρῶτα βήματα, τὰ χάδιακαὶ τὸ μικρὸν κορμάκι της,ἔρωταν ἔβγανε!Ὅλος μιὰ χνουδωτὴ ἀγκαλιά,ὅλος γουργούρημα Θέ μου καὶ νάζι, ἀληθινόν!


Καὶ ἰδοῦ ὁ Ἔρως!Ἕν τὸ Ζῶον κι ἐσύ Ἁγνή!Ἐσὺ Ἄλφα τοῦ Ἀνθρώπου Πρῶτον,Αὐτὴ Εὐτυχία Αἰμιλία Γαλῆ…


Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς

Ἕλλην


14.1.13

Παρουσίαση του έργου του ποιητή Δεσποτάκη της ΔαμητρόςΤο απόγευμα της Τετάρτης, σε δύο ημέρες από σήμερα, θα συναντηθούμε στο Ίλιον, όπου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» θα τιμήσουμε το έργο του φίλου και ποιητή Δεσποτάκη της Δαμητρός.
Πολυγραφότατος, πολυβραβευμένος και σημαντικός λυρικός δημιουργός της εποχής μας, ο Δημήτρης κατέχει ένα
απαράμιλλο αισθητικό ιδεώδες και μία πνευματική ρώμη που καθώς αναδύεται από τα γραπτά ίχνη του άνθρακα ενός μολυβιού, γράμμα το γράμμα, λέξη την λέξη, ποίημα το ποίημα, ο άνθρακας μετατρέπεται σε πλατίνα.

Ακολουθεί η πρόσκληση για την εκδήλωση, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Facebook πατώντας στον σύνδεσμο


Παρουσίασις τοῦ ἔργου τοῦ Ποιητὴ Δεσποτάκη τῆς Δαμητρός
Τὴν 16ην τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου 2013 καὶ ὥραν 7:00 μ.μ.,

τὸ Καλλιτεχνικὸν Καφενεῖον,

τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Ἰλίου,

«Μελίνα Μερκούρη»,

διοργανώνει ποιητικὴν βραδυά,

μὲ ἐπίσημον καλεσμένον τὸν βραβευμένον Ποιητὴν

Δεσποτάκη Δημήτριον.

Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν καλοῦνται νὰ παρευρεθοῦν

ὅσοι ἀγαποῦν καὶ νοσταλγοῦν,

τὴν εὐμορφίαν καὶ εὐελιξίαν τῆς Ἑλληνικῆς μας Γλώσσης.

Τὸ ἔργον του θὰ προλογίσουν,

οἱ συγγραφεῖς Κωνσταντίνα Λαψάτη,

Δώρα Νικολαίδου, Στέλλα Κόνιαρη,

ἡ δημοσιογράφος Δέσποινα Δημότση

καὶ ἡ ἠθοποιὸς Μαρία Δημητριάδου.Δεσποτάκης ΔημήτριοςSEARCH FORM

Constance Lapsati - Author